ТОП новини


Головні напрямки діяльності

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Митрополит Київський і всієї України,
Предстоятель Української Православної Церкви
«24» січня 2008 року
Володимир (Сабодан)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ, ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ТА НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ УЖГОРОДСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
імені святих Кирила і Мефодія
(внутрішній Устав)

м. Ужгород

 

І. Загальні положення

 

1.1. Ужгородська Українська Богословська Академія імені святих Кирила і Мефодія (надалі — Академія) є вищим духовним навчальними закладом Української Православної Церкви і неприбутковою релігійною організацією.
1.2. Академія утворена з благословення Його Блаженства, Блаженнішого Володимира (Сабодана), Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви від 30 січня 2002 року та згідно рішення Священного Синоду Української Православної Церкви від 29 грудня 2003 року у відповідності до діючого законодавства України про свободу совісті та релігійні організації для підготовки священно¬служителів, церковнослужителів та спеціалістів інших необхідних для потреб Української Православної Церкви спеціальностей з вищою духовною і спеці¬альною освітою.
1.3. Засновником Академії є Київська Митрополія Української Православної Церкви (надалі — Засновник), що розташована за адресою: 01015, м. Київ-15, вул. Івана Мазепи, 25.
1.4. Академія є структурним підрозділом Української Православної Церкви, входить до складу Мукачівсько-Ужгородської єпархії і перебуває під начальницьким наглядом Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви.
1.5. З моменту державної реєстрації Академія набуває прав юридичної особи відповідно до законодавства України, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням і право¬славною символікою, може мати також емблему, прапор, логотип та іншу символіку, що відповідають Статуту та канонам Української Православної Церкви.
1.6. Академія у своїй діяльності керується Статутом про управління Української Православної Церкви, рішеннями Собору УПЦ, рішеннями Собору єпископів УПЦ, рішеннями Священного Синоду УПЦ, Указами Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, своїм Статутом, відповідними внутрішніми документами (Положення, інструкції, накази, рішення і т.п.) та чинним законодавством України.
1.7. Створення Академії сприятиме набуттю Українською Православною Церквою повної канонічної незалежності в єдності зі Вселенським Православ'ям.
1.8. З Благословення Його Блаженства, Блаженнішого Володимира (Сабодана) Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви з метою підготовки богословських кадрів з вищою духовною і вищою світською освітою Академія входить до складу Духовно-навчально-наукового комплексу "Ужгородська Українська Богословська Академія імені святих Кирила і Мефодія (вищий духовний навчальний заклад Української Православної Церкви) — Карпатський університет імені Августина Волошина (приватний вищий навчальний заклад системи Міністерства освіти і науки України)", зберігаючи статус юридичної особи.
1.9. Місцезнаходження Академії (юридична адреса): 88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Театральна, 5-7.

 

ІІ. Мета і головне завдання діяльності, напрямки а форми діяльності, права та обов'язки Академії

 

2.1. Основною метою діяльності Академії є створення та забезпечення умов, необхідних для здобуття особою вищої духовної, вищої спеці¬альної освіти та підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів для потреб Української Православної Церкви та інших канонічних православних Церков.
2.2. Академія покликана в процесі підготовки священнослужителів, церковнослужителів та спеціалістів інших, необхідних фахівців з вищою духовною освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів виховувати їх в дусі дотримання Статуту про управління Української Православної Церкви, високих духовних цінностей християнства, патріотизму і відданості Вітчизні-Україні, утвердження споконвічно православних традицій і української культури в суспільстві, захисту і поширенню православної віри.
2.3. Головним завданням Академії є:
- підготовка священнослужителів, церковнослужителів та спеціалістів інших, необхідних для Української Православної Церкви та канонічних Православних Церков фахівців з вищою духовною і вищою спеціальною освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр;
- підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів для Україн¬ської Православної Церкви та інших канонічних Православних Церков із присвоєнням наукових ступенів доктора (кандидата) Богослов'я, доктора філософії в галузі науки, доктора галузі науки, доктора Богословських наук, доктора наук, хабілітірованого доктора;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з вищою духовною і вищою спеціальною освітою;
- надання початкової, середньої і середньо-спеціальної Богослов¬ської освіти;
- проведення наукової і науково-дослідницької роботи;
- проведення духовно-просвітницької та місіонерської роботи;
- поширення знань про Українську Православну Церкву та Православну віру в суспільстві;
- інша діяльність, не заборонена законодавством України і що відповідає вимогам Статуту про управління УПЦ та традиціям Української Православної Церкви.
2.4. До основних напрямків діяльності Академії відноситься:
- підготовка висококваліфікованих спеціалістів з вищою духовною і вищою спеціальною освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр;
- підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів з присвоєнням наукових ступенів доктора (кандидата) Богослов'я, доктора філософії в галузі науки, доктора в галузі науки, доктора Богословських наук, доктора наук, хабілітірованого доктора;
- наукова і науково-дослідна робота;
- організація духовно-просвітницьких шкіл, курсів катихізації і т.д.;
- друкарська справа і книговидання;
- інша діяльність, не заборонена законодавством України і що відповідає Статуту про управління УПЦ, Статуту Академії та потребам Української Православної Церкви.
2.5. Навчання в Академії може організовуватись і проводитись за такими формами:
- денна;
- заочна;
- вечірня;
- дистанційна;
- екстернат.
2.6. У складі Академії створюється та діє докторантура.
2.7. Навчально-виховний процес в Академії організовується у відповідності до Статуту про управління Української Православної Церкви, рішень Собору УПЦ, Собору єпископів УПЦ і Священного Синоду УПЦ, указів Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, настанов Синодальних відділів та органів УПЦ, Статуту Академії, відповідних внутрішніх документів (Положень, інструкцій, наказів, розпоряджень і т.п.) та діючого законодавства України. Окрім традицій православних духовних шкіл, Академія в своїй діяльності застосовує і впроваджує в життя передовий досвід та досягнення вітчизняної вищої школи, а також положення Болонського процесу в галузі освіти, що передбачає і такі напрямки діяльності:
- прийняття системи зрозумілих та порівнюваних наукових ступенів та звань (наукової ступені — кандидата наук або доктора галузі науки; вищої наукової ступені — доктора наук, хабілітірованого доктора; першого вченого звання — доцента; другого вченого звання — професора);
- прийняття системи підготовки фахівців, яка в основному ґрунтується на двох циклах (бакалаврат і магістратура);
- сприяння європейському і євроазіатському співробітництву в галузі забезпечення якості освіти;
- сприяння європейському виміру у вищій освіті;
- забезпечення навчання впродовж життя;
- залучення професорсько-викладацького складу, докторантів і студентів до участі в Болонському процесі;
- впровадження докторантури як третього Болонського циклу в системі багаторівневої відкритої освіти.
Зокрема, Академія у своїй діяльності дотримується Міжнародних актів, ухвалених під егідою ЮНЕСКО – ООН: "Конвенції про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу освіту і вчених ступенів в державах регіону Європи" (ЮНЕСКО – ООН, м. Париж, 21 грудня 1979 р.) і "Конвенції про взаємне визнання екві¬валентності документів про закінчення середніх, середніх спеці¬альних і вищих учбових закладів, а також документів про присвоєння вчених ступенів і звань" (ЮНЕСКО – ООН, м. Прага, 1972 р.), до яких приєдналась Україна.
2.8. Академія для реалізації мети, головних завдань та основних напрямків діяльності має право:
- встановлювати правила прийому на навчання в Академії та внутрішній розпорядок;
- визначати зміст освіти з урахуванням вимог і потреб Української Православної Церкви;
- визначати форми та засоби організації і проведення навчально-виховного процесу;
- визначати перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка спеціалістів з вищою духовною і вищою спеціальною осві¬тою;
- розробляти, затверджувати і застосовувати в навчально-виховному процесі навчальні та робочі навчальні плани;
- опрацьовувати програми і навчально-тематичні плани, методичну документацію для забезпечення навчального процесу;
- проводити підготовку спеціалістів з вищою духовною і вищою спеціальною освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр;
- проводити підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів з присвоєнням наукових ступенів доктора (кандидата) Богослов'я, доктора філософії в галузі науки, доктора галузі науки, доктора Богословських наук, доктора наук, хабілітірованого доктора;
- присвоювати наукові звання професорсько-викладацькому складу — доцента та професора;
- присвоювати почесні звання: почесний доктор галузі науки, почесний професор, почесний член Академії;
- затверджувати взірці власних документів про вищу духовну і вищу спеціальну освіту, наукові звання і ступені та видавати їх;
- проводити наукову і науково-дослідну роботу;
- проводити духовно-просвітницьку і місіонерську роботу;
- розробляти, видавати і реалізовувати наукову, навчальну, навчально-методичну, духовно-просвітницьку літературу;
- організовувати і проводити наукові та науково-практичні конференції, конгреси, семінари, симпозіуми, колоквіуми та інші заходи, у тому числі за участю міжнародних та національних наукових, освітніх і просвітницьких організацій;
- здійснювати співробітництво з духовними та світськими навчальними закладами, науковими установами, центрами, об'єднаннями, приватними особами як в Україні, так і за кордоном;
- направляти на навчання та стажування за кордон студентів, докторантів, викладачів і співробітників Академії;
- проводити нострифікацію документів про вищу духовну і вищу спеціальну освіту;
- проводити нострифікацію про відповідні наукові ступені;
- формувати штати професорсько-викладацького складу та наукових працівників, залучати до проведення занять та наукових досліджень висококваліфікованих фахівців з різних установ та організацій України та з-за кордону;
- створювати у встановленому порядку університети, інститути, коледжі, гімназії, школи, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні центри, лабораторії та інші структурні підрозділи (в тому числі і територіально відокремлені);
- укладати угоди (договори) про сумісну діяльність і співробітництво з вищими духовними і вищими світськими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;
- брати участь у діяльності громадських і міжнародних організацій;
- здійснювати іншу діяльність, що відповідає вимогам Статуту про управління Української Православної Церкви та законодавству України.

 

ІІІ. Керівні органи, органи управління та структура Академії

 

3.1. Вищим керівним органом Академії є Засновник — Київська Митрополія Української Православної Церкви.
3.2. До виключної компетенції Засновника відноситься:
- прийняття рішень про створення, реорганізацію, припинення діяльності шляхом реорганізації або ліквідації Академії та призначення ліквідаційної комісії;
- затвердження Статуту Академії та внесення змін і доповнень до нього;
- визначення критеріїв щодо підбору кандидата на посаду ректора Академії та порядок його призначення і звільнення;
- призначення та звільнення ректора Академії;
- призначення та відкликання членів ревізійної комісії Академії;
- затвердження Положення про ревізійну комісію Академії;
- затвердження річних звітів про виконання головних завдань, планів та результатів діяльності Академії та інших підрозділів, що діють при Академії;
- визначення (письмове) переліку внутрішніх документів, що підлягають затвердженню Засновником та їх затвердження;
- прийняття рішень про притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб Академії (ректора, проректорів, інспектора).
3.3. Академію очолює ректор, який є виконавчим та розпорядчим органом управління.
3.4. Ректор призначається на посаду і звільняється з посади Засновником, згідно Указу Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви згідно рішення Священного Синоду УПЦ.
3.5. Ректор:
- представляє без доручення Академію перед Митрополитом Київ¬ським і всієї України, Предстоятелем Української Православної Церкви, Священним Синодом та органами УПЦ, релігійними, державними, муніципальними, судовими органами та підприємствами, установами, організаціями, громадськими та іншими об'єд¬наннями незалежно від форми власності та фізичними особами;
- за посадою є делегатом Собору Української Православної Церкви;
- визначає і затверджує структуру та посадово-штатний розпис по Академії;
- підбирає і формує професорсько-викладацький склад, склад інспекторської служби, про що повідомляє Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви та Учбовий Комітет при Священному Синоді УПЦ при поданні річного звіту, а на їх вимогу — невідкладно;
- визначає та затверджує функціональні обов'язки посадових осіб, співробітників, професорсько-викладацького складу, студентів та докторантів по Академії;
- організовує навчально-виховний, науковий та науково-дослідний процес в Академії;
- керує поточними справами Академії;
- затверджує внутрішні документи по Академії (окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Засновника);
- затверджує положення, інструкції щодо структурних підрозділів і внутрішнього розпорядку по Академії (окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Засновника);
- проводить прийом на роботу і звільнення з роботи по Академії;
- видає накази, розпорядження та інші нормативно-розпорядчі документи по Академії;
- скликає професорсько-викладацький склад для обговорення і вирішення найважливіших питань діяльності Академії;
- проводить зарахування на навчання і відрахування з числа студентів, докторантів;
- головує на засіданнях професорсько-викладацького складу, педагогічної Ради, Вченої Ради та Спеціалізованих Вчених Рад. Разом із секретарем (Вченим секретарем) підписує протоколи зібрань і засідань, про результати яких інформує Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви та Учбовий Комітет при Священному Синоді УПЦ при поданні річного звіту, а на їх вимогу — невідкладно;
- від імені Академії укладає угоди (договори) і вступає в зобов'язання;
- розпоряджається майном і коштами Академії;
- здійснює господарську і фінансову діяльність по Академії;
- вирішує питання притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб та співробітників Академії;
- подає на затвердження річний звіт про виконання головних завдань, планів та результатів діяльності Академії та інших підрозділів, що діють при Академії Митрополиту Київському і всієї України, Предстоятелю Української Православної Церкви, а Учбовому комітету при Священному Синоді УПЦ — до відома;
- вирішує інші питання, необхідні для функціонування Академії у відповідності до Статуту про управління Української Православної Церкви, Статуту Академії та діючого законодавства України.
3.6. Інспектор (проректор) Академії очолює інспекторську службу, завданням якої є забезпечення навчально-виховного і дисциплінарного процесу в Академії.
Інспектор (проректор) призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора по Академії, про що повідомляється Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви і Учбовий Комітет при Священному Синоді УПЦ при поданні річного звіту, а на їх вимогу — невідкладно. За посадою інспектор (проректор) очолює інспекторську службу Академії.
3.7. Вчена Рада Академії є колегіальним дорадчим органом при ректорі. До компетенції Вченої Ради відноситься:
- схвалення навчальних програм і робочих навчальних планів;
- визначення переліку спеціальностей, за якими проводиться підготовка спеціалістів з вищою духовною і вищою спеціальною осві¬тою в Академії;
- встановлення та присвоєння почесних наукових ступенів і звань Академії;
- встановлення та нагородження відзнаками Академії;
- схвалення планів, звітів та інших внутрішніх документів по Академії;
- присвоєння наукових звань доцента і професора;
- прийняття рішень з життєво важливих питань діяльності Академії;
- розгляд інших питань, згідно Статуту про управління Української Православної Церкви, Статуту Академії і доручень ректора.
Всі рішення Вченої Ради підлягають затвердженню ректором.
3.8. Склад Вченої Ради формується ректором, який очолює її за посадою.
3.9. Вчений секретар веде справи і протоколи Вченої Ради, які підписує разом з ректором.
Вчений секретар призначається на посаду і звільняється з посади ректором.
3.10. Спеціалізована Вчена Рада Академії є органом, який наділений правом присвоювати наукові ступені доктора (кандидата) Богослов'я, доктора філософії в галузі науки, доктора галузі науки, доктора Богословських наук, доктора наук, хабілітірованого доктора.
Персональний склад Спеціалізованої Вченої Ради формується ректором Академії.
Очолює Спеціалізовану Вчену Раду ректор Академії за посадою.
3.11. У структурі Академії можуть створюватись відділи, відділення, лабораторії, факультети, кафедри, деканати, ректорат та інші структурні підрозділи, положення про які затверджуються ректором.
3.12. Головний бухгалтер Академії призначається і звільняється з посади наказом ректора, про що повідомляється Митрополит Київ¬ський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви і Учбовий комітет при Священному Синоді УПЦ при поданні річного звіту, а на їх вимогу — невідкладно.
3.13. Усі офіційні документи (папери), що йдуть від Академії, підписуються ректором.
Банківські та інші фінансові документи підписуються ректором та головним бухгалтером Академії.
3.14. Контролює діяльність Академії ревізійна комісія у складі трьох чоловік, яка підзвітна Засновнику. Персональний склад ревізійної комісії, Положення про неї та правомочність визначаються Засновником.

 

IV. Господарсько-економічна діяльність, кошти та майно Академі

 

4.1. Академія як юридична особа володіє, користується і розпо¬ряджається майном, яке належить їй за правом власності.
4.2. У власності Академії можуть бути будівлі, предмети культу, об'єкти виробничого, соціального і добродійного призначення, транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення діяльності.
4.3. Академія має право власності на майно, придбане або створене ним за рахунок власних коштів, пожертвуване юридичними чи фізичними особами, або передане державою, чи органами міс¬цевого самоврядування, а також придбане на інших підставах, передбачених законом.
4.4. У власності Академії може бути майно, що знаходиться як в Україні, так і за її межами.
4.5. Академія має право звертатися за добровільними фінансовим та іншими пожертвуваннями і одержувати їх.
4.6. Для забезпечення власних споживчих потреб Академія може мати підсобні господарства і користуватися земельними ділянками.
4.7. Користування землею Академія здійснює у порядку, встановленому Земельним кодексом України та іншими законодавчими актами України.
4.8. Академія у порядку, визначеному чинним законодавством, має право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі і поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади, що діють у відповідності з цілями і завданнями Академії та мають право юридичної особи.
4.9. Академія має право входити на договірних засадах до навчально-наукових комплексів і функціонувати за рахунок фінансово-економічної та майнової бази юридичних осіб, що входять до цих навчально-наукових комплексів.
4.10. Академія є неприбутковою релігійною організацією (код ознаки неприбутковості 0013).

 

V. Прикінцеві положення

 

5.1. Дане Положення розроблено і затверджено у відповідності до положень пункту 3.1. Статуту Ужгородської Української Богослов¬ської Академії імені святих Кирила і Мефодія, затвердженого Його Блаженством, Блаженнішим Володимиром (Сабоданом), Митрополитом Київським і всієї України, Предстоятелем Української Православної Церкви у відповідності до рішення Священного Синоду УПЦ від 29 грудня 2003 року (журнал № 33) та зареєстрованого Державним комітетом України у справах релігії 27 травня 2004 року, наказ № 26.
5.2. З моменту затвердження даного Положення втрачає дію Тимчасове Положення про організацію навчально-виховного та наукового процесу Української Богословської Академії імені святих Кирила і Мефодія від 30 грудня 2003 року, № 30/12-03.

uuba adv 2020

koledzh uuba 2020

vydavnyctvo copy

Публікації

  • 1
  • 2
  • 3
Митрополит Епіфаній очолив рейтинг довіри до українських ієрархів – опитування

Митрополит Епіфаній очолив рейтинг довіри до українських ієрархів – опитування

Предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію довіряє 44,3% громадян. Це найвищий показник дов...

Іван Котляревський кинув виклик Російській імперії. Його творчість актуальна і в нинішній війні

Іван Котляревський кинув виклик Російській імперії. Його творчість актуальна і в нинішній війні

Відомий вислів французького філософа Ернеста Ренана: «Нація – це щоденний плебісцит». А ще цей мислитель писав...

Григорій Сковорода: філософ, який розкрив суть української нації у 18 столітті

Григорій Сковорода: філософ, який розкрив суть української нації у 18 столітті

Сковорода Григорій Савич народився 3 грудня 1722 року в містечку Чорнухи на території Полтавської області, пом...

Українська писемність і мова. Перші україномовні видання з’явилися задовго до поеми «Енеїда»

Українська писемність і мова. Перші україномовні видання з’явилися задовго до поеми «Енеїда»

9 вересня в Україні традиційно відзначають День української писемності та мови. Правда, цього року це відзна...

Лобіста РПЦвУ Трофімова звільнили з Офісу президента

Лобіста РПЦвУ Трофімова звільнили з Офісу президента

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президент...

Перед тим, як заблокувати перейменування УПЦ МП, суддя їздив за “благословенням” до Онуфрія

Перед тим, як заблокувати перейменування УПЦ МП, суддя їздив за “благословенням” до Онуфрія

Перед ухваленням рішення, яке заблокувало перейменування УПЦ МП на РПЦвУ, голова Окружного адміністративного с...

600 військових капеланів ПЦУ духовно опікуються українськими воїнами

600 військових капеланів ПЦУ духовно опікуються українськими воїнами

Майже 600 військових капеланів Православної Церкви України пройшли АТО й ООС і цієї миті займаються душпастирс...

Світове Православ’я може розколотися, якщо Путін буде “вічно живим” – релігієзнавець

Світове Православ’я може розколотися, якщо Путін буде “вічно живим” – релігієзнавець

Визнання ПЦУ Кіпрською Церквою було довгоочікуваним і мало відбутися раніше, якщо б не епідемія коронавір...

Влада Північної Македонії просить Вселенського Патріарха визнати автокефалію їхньої Церкви

Влада Північної Македонії просить Вселенського Патріарха визнати автокефалію їхньої Церкви

Президент Північної Македонії написав лист до Вселенського Патріарха Варфоломея, у якому просить визнати авток...

Олександрійський Патріарх: Москва не правильно реагує на українське питання

Олександрійський Патріарх: Москва не правильно реагує на українське питання

Олександрійський Патріарх Феодор II заявив, що народ України має право на власну помісну Церкву і ще раз висло...

В РНБО попередили “миротворців” у рясах про організацію антиукраїнських форумів

В РНБО попередили “миротворців” у рясах про організацію антиукраїнських форумів

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначає, що напередодні місцевих виборів спостерігається активізація окремих ре...

Зовсім архієреї. Як скомпрометувати верхівку РПЦ земними багатствами

Зовсім архієреї. Як скомпрометувати верхівку РПЦ земними багатствами

Порівнявши себе з пророком, очільник РПЦ патріарх Кирило закликав паству не вірити власним очам і вухам, якщо ...

Відео дня