ТОП новини


Духовна освіта: здоровий компроміс нового законопроекту

Духовні навчальні заклади можуть отримати державне визнання їх освітньої діяльності. 20 червня 2013 року було внесено на розгляд Верховної Ради України за № 2380а проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо визнання документів про освіту та наукові ступені, що видаються духовними навчальними закладами).

Законопроект було внесено групою народних депутатів: Гріневич Л.М., Мірошниченком Ю.Р., Калетником О.М., Павленком Р.М., Сичем О.М..

Законодавці в обґрунтуванні необхідності прийняття законопроекту вказують на те, що відповідно до Конституції України громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом незалежно від свого ставлення до релігії, в Україні не може бути привілеїв та обмежень за ознаками релігійних переконань. За офіційною інформацією, нині в Україні діє 202 духовні навчальні заклади, в яких навчається 19752 студенти. Разом з тим дипломи духовних навчальних закладів, зокрема і вищих, нині не визнаються державою. Це призводить до того, що громадяни, які навчалися у них впродовж 4-8 років, вважаються державними органами такими, що мають лише загальну середню освіту. Слід зазначити, дипломи українських вищих духовних навчальних закладів визнаються за кордоном, що надає можливість їхнім випускникам продовжувати свою освіту у закордонних вузах (як духовних, так і світських) на програмах вищого рівня. Така ситуація не сприяє міжнародному іміджу України і є рудиментом тоталітарної політики колишнього СРСР щодо релігії і церкви. Вище зазначене обумовлює необхідність урівняння у соціальних правах студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників духовних навчальних закладів із відповідними категоріями осіб державних та приватних вищих навчальних закладів.

Отже, існує потреба у законодавчому забезпеченні визнання документів про освіту та наукові ступені, які видаються духовними навчальними закладами, та у забезпеченні соціальних прав і гарантій педагогічних, науково-педагогічних працівників таких навчальних закладів та осіб, які навчаються у них.

Автори законопроекту, визначаючи цілі та завдання його ухвалення, вказують на те, що його розроблено з метою забезпечення державного визнання документів про освіту та наукові ступені, що видаються духовними навчальними закладами з метою захисту соціальних прав і гарантій студентів, випускників, педагогічних і науково-педагогічних працівників духовних навчальних закладів.

Даючи згадану характеристику і визначаючи основні положення законопроекту, автори пропонують внести зміни до статті 11 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", визначивши, що духовні навчальні заклади мають право здійснювати освітню діяльність за напрямом (спеціальністю) "Богослов'я" та готувати фахівців інших релігійних спеціальностей, а також відкривати аспірантуру, докторантуру та створювати спеціалізовані вчені ради відповідно до їх статутів (положень) у порядку, що затверджується їх релігійними центрами (управліннями).

При цьому зазначається, що нині духовні навчальні заклади здійснюють свою діяльність відповідно до зазначеного Закону без проходження процедури ліцензування. Відтак, пропонується зберегти такий порядок, зокрема з огляду на те, що встановлення ліцензування для духовних навчальних закладів створюватиме додаткові перешкоди у забезпеченні свободи совісті і суперечитиме статті 22 Конституції України.

Водночас передбачається встановити, що духовні навчальні заклади мають право на акредитацію напрямів (спеціальностей) та акредитацію навчального закладу у порядку, передбаченому законодавством для таких навчальних закладів.

Особи, які завершили навчання за освітньою програмою духовного навчального закладу за акредитованим напрямом (спеціальністю) і успішно пройшли атестацію, відповідно до законопроекту, отримуватимуть документи про освіту державного зразка і прирівнюватимуться у правах до осіб, які отримали документи про освіту державного зразка у державних навчальних закладах.

Законопроектом пропонується визначити, що особи, які навчаються або працюють у духовних навчальних закладах, користуються правами та пільгами, встановленими законодавством України для студентів (учнів) та працівників навчальних закладів, створених відповідно до законодавства про освіту.

Крім того, пропонується надати вищим духовним навчальним закладам право здійснювати освітню та наукову діяльність в інших галузях знань і підготовку фахівців різних кваліфікацій (нерелігійних), відповідно до Закону України "Про вищу освіту".

Також пропонується внести зміни до статті 3 Закону України «Про освіту», у якій визначити, що атестація випускників духовних навчальних закладів, які навчалися за акредитованим напрямом (спеціальністю), здійснюється у порядку, затвердженому їх релігійними центрами (управліннями) та погодженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Крім того, передбачається внести зміни до статті 9 Закону України "Про вищу освіту", відповідно до яких вищі навчальні заклади, в тому числі духовні, мають право видавати документи про вищу освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму (спеціальності).

З метою сприяння практичній реалізації положень законопроекту, зокрема проходженню духовними навчальними закладами передбаченої процедури акредитації, у прикінцевих положеннях пропонується встановити, що під час проходження в установленому законодавством порядку вищим духовним навчальним закладом процедури акредитації напряму (спеціальності) "Богослов'я", акредитації такого навчального закладу, створення та діяльності аспірантури, докторантури, спеціалізованої вченої ради цього вищого духовного навчального закладу за науковою спеціальністю "Богослов'я" документи про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання викладачів (педагогічних і науково-педагогічних працівників) і членів спеціалізованої вченої ради, видані вищими духовними навчальними закладами, вважаються еквівалентними відповідним документам, що видаються в установленому законодавством порядку. Зазначене положення покликане сприяти виконанню духовними навчальними закладами встановлених нормативів щодо педагогічних та науково-педагогічних працівників, враховуючи те, що переважна більшість таких працівників духовних навчальних закладів має лише вищу духовну освіту та наукові ступені, присуджені вищими духовними навчальними закладами, які нині не визнаються державою. Відсутність такого визнання є на сьогодні суттєвою перешкодою для проходження духовними навчальними закладами процедури акредитації.

Також у прикінцевих положеннях пропонується доручити Кабінету Міністрів України ухвалити нові нормативно-правові акти чи внести зміни до чинних з метою забезпечення акредитації напряму (спеціальності) "Богослов'я" з урахуванням специфіки освітньої діяльності вищих духовних навчальних закладів; виділити "Богослов'я" в окрему галузь науки з поділом її на наукові спеціальності та після узгодження з релігійними організаціями внести відповідні зміни до Переліку наукових спеціальностей; із залученням представників релігійних організацій прийняти нові нормативно-правові акти чи внести зміни до чинних з метою правового та інституційного забезпечення створення та діяльності аспірантури, докторантури та спеціалізованих вчених рад вищих духовних навчальних закладів і подальшого державного визнання присуджених ними наукових ступенів з наукових спеціальностей, що входять до галузі науки "Богослов'я", а також щодо порядку присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам вищих духовних навчальних закладів; розробити порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання осіб, які на момент набрання чинності цим Законом здобули освіту, захистили дисертації на здобуття наукових ступенів та отримали вчені звання у вищих духовних навчальних закладах; а також із залученням представників релігійних організацій розробити галузевий стандарт вищої освіти за напрямом (спеціальністю) "Богослов'я" та підготувати і внести доповнення до Національного класифікатора України з метою забезпечення працевлаштування випускників вищих духовних навчальних закладів за напрямом (спеціальністю) "Богослов'я".

Автори законопроекту, прогнозуючи соціально-економічні та інші наслідки прийняття законопроекту, вказують на те, що це сприятиме визнанню документів про освіту та наукові ступені, що видаються духовними навчальними закладами, розширенню гарантій реалізації громадянами права на освіту, незалежно від їхніх релігійних переконань, захисту соціальних прав студентів і працівників духовних навчальних закладів, подальшій гармонізації державно-конфесійних відносин в Україні та остаточному подоланню негативних наслідків тоталітарної політики колишнього СРСР щодо релігії і церкви.

У разі позитивного голосування за проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо визнання документів про освіту та наукові ступені, що видаються духовними навчальними закладами) № 2380а нарешті буде усунута дискримінація студентів, випускників, педагогічних та науково-педагогічних кадрів духовних навчальних закладів.

У змінах досягається здоровий компроміс: з одного боку зберігається автономія духовних навчальних закладів, їх створення та функціонування контролюється релігійними центрами, а з іншого – через процедуру акредитації держава контролює виконання державного стандарту освіти, що дозволяє випускникам отримувати дипломи державного зразка, а педагогічним та науково-педагогічним кадрам отримувати державні документи про наукові ступені та вчені звання. Вже не кажучи про те, що випускники духовних навчальних закладів зможуть застосовувати свої дипломи у різних сферах, як наприклад викладання предметів духовно-морального спрямування (християнська етика тощо).

В цілому, це остаточно подолає пострадянський атавізм у ставленні до духовної освіти, оскільки остання має стати органічною частиною освітньої системи України та світу.

uuba adv 2020

koledzh uuba 2020

vydavnyctvo copy

Публікації

  • 1
  • 2
  • 3
Уряд встановив штрафи за відсутність масок та проведення масових релігійних заходів

Уряд встановив штрафи за відсутність масок та проведення масових релігійних заходів

Уряд посилить контроль за дотриманням карантинних обмежень. Про це 25 червня 2020 року,  відкри...

Варфоломій заявив, що шокований заявами Ердогана про Святу Софію

Варфоломій заявив, що шокований заявами Ердогана про Святу Софію

Вселенський патріарх Варфоломій сказав, що шокований заявами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про&...

Митрополит Епіфаній відвідав у Борисполі відкриття першого в Україні пам’ятника авторові Національного Гімну Павлу Чубинському

Митрополит Епіфаній відвідав у Борисполі відкриття першого в Україні пам’ятника авторові Національного Гімну Павлу Чубинському

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 26 червня 2020 року відвідав місто Бориспіль Київсь...

Зниклі з соборів Києва скарби знайшлися у фондах московського музею (фото)

Зниклі з соборів Києва скарби знайшлися у фондах московського музею (фото)

Це 57 дорогоцінних предметів – церковних речей з ризниць Софійського та Успенського соборів Києва, виготовлені...

ПЦУ прокоментувала справу проти Порошенка через «розпалювання міжрелігійної ворожнечі»

ПЦУ прокоментувала справу проти Порошенка через «розпалювання міжрелігійної ворожнечі»

У Київській митрополії Української православної церкви (ПЦУ) у п’ятницю поширили заяву після по...

Заборонені весілля, закриті садочки та ресторани: на Закарпатті посилюють карантин

Заборонені весілля, закриті садочки та ресторани: на Закарпатті посилюють карантин

Відповідне рішення прийняла обласна регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайни...

Уряд скасовує ДПА для випускників, які не планують вступати до вишів

Уряд скасовує ДПА для випускників, які не планують вступати до вишів

Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що готуються відповідні зміни до за...

Про автокефалію для Української Церкви домовлялись у Стамбулі ще 100 років тому – генконсул

Про автокефалію для Української Церкви домовлялись у Стамбулі ще 100 років тому – генконсул

Століття тому у 1920 році дипломат і громадський діяч Володимир Мурський, працюючи у Стамбулі, активно спілкув...

МОН опублікувало Дорожню карту впровадження Державного стандарту базової освіти

МОН опублікувало Дорожню карту впровадження Державного стандарту базової освіти

Відповідно до нього, новий стандарт планують подати уряду на затвердження у серпні.

Проросійські ЗМІ запустили фейк про об’єднання ПЦУ і УГКЦ

Проросійські ЗМІ запустили фейк про об’єднання ПЦУ і УГКЦ

Промосковські пропагандисти нещодавно запустили по всіх своїх каналах фейкову інформацію про нібито об’єднання...

“Польща для поляків, Німеччина для німців, а Україна — для меншин?!” Відомий вчений звернувся із розгромною заявою до Зеленського

“Польща для поляків, Німеччина для німців, а Україна — для меншин?!” Відомий вчений звернувся із розгромною заявою до Зеленського

Професор, завідувач кафедри слов’янської філології і загального мовознавства Київського міжнародного унів...

Українська культура у протистоянні з російською агресією. Минуле і сьогодення

Українська культура у протистоянні з російською агресією. Минуле і сьогодення

У Донецькому університеті до окупації був музей Василя Стуса.

Відео дня