ТОП новини

Статті

Ужгородський богословський фаховий коледж УУБА вступ 2020/2021

koledzh uuba 2020

Ужгородська українська богословська академія вступ 2020/2021

uuba adv 2020

Головні напрямки діяльності

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Митрополит Київський і всієї України,
Предстоятель Української Православної Церкви
«24» січня 2008 року
Володимир (Сабодан)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ, ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ТА НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ УЖГОРОДСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
імені святих Кирила і Мефодія
(внутрішній Устав)

м. Ужгород

 

І. Загальні положення

 

1.1. Ужгородська Українська Богословська Академія імені святих Кирила і Мефодія (надалі — Академія) є вищим духовним навчальними закладом Української Православної Церкви і неприбутковою релігійною організацією.
1.2. Академія утворена з благословення Його Блаженства, Блаженнішого Володимира (Сабодана), Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви від 30 січня 2002 року та згідно рішення Священного Синоду Української Православної Церкви від 29 грудня 2003 року у відповідності до діючого законодавства України про свободу совісті та релігійні організації для підготовки священно¬служителів, церковнослужителів та спеціалістів інших необхідних для потреб Української Православної Церкви спеціальностей з вищою духовною і спеці¬альною освітою.
1.3. Засновником Академії є Київська Митрополія Української Православної Церкви (надалі — Засновник), що розташована за адресою: 01015, м. Київ-15, вул. Івана Мазепи, 25.
1.4. Академія є структурним підрозділом Української Православної Церкви, входить до складу Мукачівсько-Ужгородської єпархії і перебуває під начальницьким наглядом Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви.
1.5. З моменту державної реєстрації Академія набуває прав юридичної особи відповідно до законодавства України, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням і право¬славною символікою, може мати також емблему, прапор, логотип та іншу символіку, що відповідають Статуту та канонам Української Православної Церкви.
1.6. Академія у своїй діяльності керується Статутом про управління Української Православної Церкви, рішеннями Собору УПЦ, рішеннями Собору єпископів УПЦ, рішеннями Священного Синоду УПЦ, Указами Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, своїм Статутом, відповідними внутрішніми документами (Положення, інструкції, накази, рішення і т.п.) та чинним законодавством України.
1.7. Створення Академії сприятиме набуттю Українською Православною Церквою повної канонічної незалежності в єдності зі Вселенським Православ'ям.
1.8. З Благословення Його Блаженства, Блаженнішого Володимира (Сабодана) Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви з метою підготовки богословських кадрів з вищою духовною і вищою світською освітою Академія входить до складу Духовно-навчально-наукового комплексу "Ужгородська Українська Богословська Академія імені святих Кирила і Мефодія (вищий духовний навчальний заклад Української Православної Церкви) — Карпатський університет імені Августина Волошина (приватний вищий навчальний заклад системи Міністерства освіти і науки України)", зберігаючи статус юридичної особи.
1.9. Місцезнаходження Академії (юридична адреса): 88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Театральна, 5-7.

 

ІІ. Мета і головне завдання діяльності, напрямки а форми діяльності, права та обов'язки Академії

 

2.1. Основною метою діяльності Академії є створення та забезпечення умов, необхідних для здобуття особою вищої духовної, вищої спеці¬альної освіти та підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів для потреб Української Православної Церкви та інших канонічних православних Церков.
2.2. Академія покликана в процесі підготовки священнослужителів, церковнослужителів та спеціалістів інших, необхідних фахівців з вищою духовною освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів виховувати їх в дусі дотримання Статуту про управління Української Православної Церкви, високих духовних цінностей християнства, патріотизму і відданості Вітчизні-Україні, утвердження споконвічно православних традицій і української культури в суспільстві, захисту і поширенню православної віри.
2.3. Головним завданням Академії є:
- підготовка священнослужителів, церковнослужителів та спеціалістів інших, необхідних для Української Православної Церкви та канонічних Православних Церков фахівців з вищою духовною і вищою спеціальною освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр;
- підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів для Україн¬ської Православної Церкви та інших канонічних Православних Церков із присвоєнням наукових ступенів доктора (кандидата) Богослов'я, доктора філософії в галузі науки, доктора галузі науки, доктора Богословських наук, доктора наук, хабілітірованого доктора;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з вищою духовною і вищою спеціальною освітою;
- надання початкової, середньої і середньо-спеціальної Богослов¬ської освіти;
- проведення наукової і науково-дослідницької роботи;
- проведення духовно-просвітницької та місіонерської роботи;
- поширення знань про Українську Православну Церкву та Православну віру в суспільстві;
- інша діяльність, не заборонена законодавством України і що відповідає вимогам Статуту про управління УПЦ та традиціям Української Православної Церкви.
2.4. До основних напрямків діяльності Академії відноситься:
- підготовка висококваліфікованих спеціалістів з вищою духовною і вищою спеціальною освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр;
- підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів з присвоєнням наукових ступенів доктора (кандидата) Богослов'я, доктора філософії в галузі науки, доктора в галузі науки, доктора Богословських наук, доктора наук, хабілітірованого доктора;
- наукова і науково-дослідна робота;
- організація духовно-просвітницьких шкіл, курсів катихізації і т.д.;
- друкарська справа і книговидання;
- інша діяльність, не заборонена законодавством України і що відповідає Статуту про управління УПЦ, Статуту Академії та потребам Української Православної Церкви.
2.5. Навчання в Академії може організовуватись і проводитись за такими формами:
- денна;
- заочна;
- вечірня;
- дистанційна;
- екстернат.
2.6. У складі Академії створюється та діє докторантура.
2.7. Навчально-виховний процес в Академії організовується у відповідності до Статуту про управління Української Православної Церкви, рішень Собору УПЦ, Собору єпископів УПЦ і Священного Синоду УПЦ, указів Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, настанов Синодальних відділів та органів УПЦ, Статуту Академії, відповідних внутрішніх документів (Положень, інструкцій, наказів, розпоряджень і т.п.) та діючого законодавства України. Окрім традицій православних духовних шкіл, Академія в своїй діяльності застосовує і впроваджує в життя передовий досвід та досягнення вітчизняної вищої школи, а також положення Болонського процесу в галузі освіти, що передбачає і такі напрямки діяльності:
- прийняття системи зрозумілих та порівнюваних наукових ступенів та звань (наукової ступені — кандидата наук або доктора галузі науки; вищої наукової ступені — доктора наук, хабілітірованого доктора; першого вченого звання — доцента; другого вченого звання — професора);
- прийняття системи підготовки фахівців, яка в основному ґрунтується на двох циклах (бакалаврат і магістратура);
- сприяння європейському і євроазіатському співробітництву в галузі забезпечення якості освіти;
- сприяння європейському виміру у вищій освіті;
- забезпечення навчання впродовж життя;
- залучення професорсько-викладацького складу, докторантів і студентів до участі в Болонському процесі;
- впровадження докторантури як третього Болонського циклу в системі багаторівневої відкритої освіти.
Зокрема, Академія у своїй діяльності дотримується Міжнародних актів, ухвалених під егідою ЮНЕСКО – ООН: "Конвенції про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу освіту і вчених ступенів в державах регіону Європи" (ЮНЕСКО – ООН, м. Париж, 21 грудня 1979 р.) і "Конвенції про взаємне визнання екві¬валентності документів про закінчення середніх, середніх спеці¬альних і вищих учбових закладів, а також документів про присвоєння вчених ступенів і звань" (ЮНЕСКО – ООН, м. Прага, 1972 р.), до яких приєдналась Україна.
2.8. Академія для реалізації мети, головних завдань та основних напрямків діяльності має право:
- встановлювати правила прийому на навчання в Академії та внутрішній розпорядок;
- визначати зміст освіти з урахуванням вимог і потреб Української Православної Церкви;
- визначати форми та засоби організації і проведення навчально-виховного процесу;
- визначати перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка спеціалістів з вищою духовною і вищою спеціальною осві¬тою;
- розробляти, затверджувати і застосовувати в навчально-виховному процесі навчальні та робочі навчальні плани;
- опрацьовувати програми і навчально-тематичні плани, методичну документацію для забезпечення навчального процесу;
- проводити підготовку спеціалістів з вищою духовною і вищою спеціальною освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр;
- проводити підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів з присвоєнням наукових ступенів доктора (кандидата) Богослов'я, доктора філософії в галузі науки, доктора галузі науки, доктора Богословських наук, доктора наук, хабілітірованого доктора;
- присвоювати наукові звання професорсько-викладацькому складу — доцента та професора;
- присвоювати почесні звання: почесний доктор галузі науки, почесний професор, почесний член Академії;
- затверджувати взірці власних документів про вищу духовну і вищу спеціальну освіту, наукові звання і ступені та видавати їх;
- проводити наукову і науково-дослідну роботу;
- проводити духовно-просвітницьку і місіонерську роботу;
- розробляти, видавати і реалізовувати наукову, навчальну, навчально-методичну, духовно-просвітницьку літературу;
- організовувати і проводити наукові та науково-практичні конференції, конгреси, семінари, симпозіуми, колоквіуми та інші заходи, у тому числі за участю міжнародних та національних наукових, освітніх і просвітницьких організацій;
- здійснювати співробітництво з духовними та світськими навчальними закладами, науковими установами, центрами, об'єднаннями, приватними особами як в Україні, так і за кордоном;
- направляти на навчання та стажування за кордон студентів, докторантів, викладачів і співробітників Академії;
- проводити нострифікацію документів про вищу духовну і вищу спеціальну освіту;
- проводити нострифікацію про відповідні наукові ступені;
- формувати штати професорсько-викладацького складу та наукових працівників, залучати до проведення занять та наукових досліджень висококваліфікованих фахівців з різних установ та організацій України та з-за кордону;
- створювати у встановленому порядку університети, інститути, коледжі, гімназії, школи, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні центри, лабораторії та інші структурні підрозділи (в тому числі і територіально відокремлені);
- укладати угоди (договори) про сумісну діяльність і співробітництво з вищими духовними і вищими світськими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;
- брати участь у діяльності громадських і міжнародних організацій;
- здійснювати іншу діяльність, що відповідає вимогам Статуту про управління Української Православної Церкви та законодавству України.

 

ІІІ. Керівні органи, органи управління та структура Академії

 

3.1. Вищим керівним органом Академії є Засновник — Київська Митрополія Української Православної Церкви.
3.2. До виключної компетенції Засновника відноситься:
- прийняття рішень про створення, реорганізацію, припинення діяльності шляхом реорганізації або ліквідації Академії та призначення ліквідаційної комісії;
- затвердження Статуту Академії та внесення змін і доповнень до нього;
- визначення критеріїв щодо підбору кандидата на посаду ректора Академії та порядок його призначення і звільнення;
- призначення та звільнення ректора Академії;
- призначення та відкликання членів ревізійної комісії Академії;
- затвердження Положення про ревізійну комісію Академії;
- затвердження річних звітів про виконання головних завдань, планів та результатів діяльності Академії та інших підрозділів, що діють при Академії;
- визначення (письмове) переліку внутрішніх документів, що підлягають затвердженню Засновником та їх затвердження;
- прийняття рішень про притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб Академії (ректора, проректорів, інспектора).
3.3. Академію очолює ректор, який є виконавчим та розпорядчим органом управління.
3.4. Ректор призначається на посаду і звільняється з посади Засновником, згідно Указу Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви згідно рішення Священного Синоду УПЦ.
3.5. Ректор:
- представляє без доручення Академію перед Митрополитом Київ¬ським і всієї України, Предстоятелем Української Православної Церкви, Священним Синодом та органами УПЦ, релігійними, державними, муніципальними, судовими органами та підприємствами, установами, організаціями, громадськими та іншими об'єд¬наннями незалежно від форми власності та фізичними особами;
- за посадою є делегатом Собору Української Православної Церкви;
- визначає і затверджує структуру та посадово-штатний розпис по Академії;
- підбирає і формує професорсько-викладацький склад, склад інспекторської служби, про що повідомляє Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви та Учбовий Комітет при Священному Синоді УПЦ при поданні річного звіту, а на їх вимогу — невідкладно;
- визначає та затверджує функціональні обов'язки посадових осіб, співробітників, професорсько-викладацького складу, студентів та докторантів по Академії;
- організовує навчально-виховний, науковий та науково-дослідний процес в Академії;
- керує поточними справами Академії;
- затверджує внутрішні документи по Академії (окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Засновника);
- затверджує положення, інструкції щодо структурних підрозділів і внутрішнього розпорядку по Академії (окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Засновника);
- проводить прийом на роботу і звільнення з роботи по Академії;
- видає накази, розпорядження та інші нормативно-розпорядчі документи по Академії;
- скликає професорсько-викладацький склад для обговорення і вирішення найважливіших питань діяльності Академії;
- проводить зарахування на навчання і відрахування з числа студентів, докторантів;
- головує на засіданнях професорсько-викладацького складу, педагогічної Ради, Вченої Ради та Спеціалізованих Вчених Рад. Разом із секретарем (Вченим секретарем) підписує протоколи зібрань і засідань, про результати яких інформує Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви та Учбовий Комітет при Священному Синоді УПЦ при поданні річного звіту, а на їх вимогу — невідкладно;
- від імені Академії укладає угоди (договори) і вступає в зобов'язання;
- розпоряджається майном і коштами Академії;
- здійснює господарську і фінансову діяльність по Академії;
- вирішує питання притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб та співробітників Академії;
- подає на затвердження річний звіт про виконання головних завдань, планів та результатів діяльності Академії та інших підрозділів, що діють при Академії Митрополиту Київському і всієї України, Предстоятелю Української Православної Церкви, а Учбовому комітету при Священному Синоді УПЦ — до відома;
- вирішує інші питання, необхідні для функціонування Академії у відповідності до Статуту про управління Української Православної Церкви, Статуту Академії та діючого законодавства України.
3.6. Інспектор (проректор) Академії очолює інспекторську службу, завданням якої є забезпечення навчально-виховного і дисциплінарного процесу в Академії.
Інспектор (проректор) призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора по Академії, про що повідомляється Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви і Учбовий Комітет при Священному Синоді УПЦ при поданні річного звіту, а на їх вимогу — невідкладно. За посадою інспектор (проректор) очолює інспекторську службу Академії.
3.7. Вчена Рада Академії є колегіальним дорадчим органом при ректорі. До компетенції Вченої Ради відноситься:
- схвалення навчальних програм і робочих навчальних планів;
- визначення переліку спеціальностей, за якими проводиться підготовка спеціалістів з вищою духовною і вищою спеціальною осві¬тою в Академії;
- встановлення та присвоєння почесних наукових ступенів і звань Академії;
- встановлення та нагородження відзнаками Академії;
- схвалення планів, звітів та інших внутрішніх документів по Академії;
- присвоєння наукових звань доцента і професора;
- прийняття рішень з життєво важливих питань діяльності Академії;
- розгляд інших питань, згідно Статуту про управління Української Православної Церкви, Статуту Академії і доручень ректора.
Всі рішення Вченої Ради підлягають затвердженню ректором.
3.8. Склад Вченої Ради формується ректором, який очолює її за посадою.
3.9. Вчений секретар веде справи і протоколи Вченої Ради, які підписує разом з ректором.
Вчений секретар призначається на посаду і звільняється з посади ректором.
3.10. Спеціалізована Вчена Рада Академії є органом, який наділений правом присвоювати наукові ступені доктора (кандидата) Богослов'я, доктора філософії в галузі науки, доктора галузі науки, доктора Богословських наук, доктора наук, хабілітірованого доктора.
Персональний склад Спеціалізованої Вченої Ради формується ректором Академії.
Очолює Спеціалізовану Вчену Раду ректор Академії за посадою.
3.11. У структурі Академії можуть створюватись відділи, відділення, лабораторії, факультети, кафедри, деканати, ректорат та інші структурні підрозділи, положення про які затверджуються ректором.
3.12. Головний бухгалтер Академії призначається і звільняється з посади наказом ректора, про що повідомляється Митрополит Київ¬ський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви і Учбовий комітет при Священному Синоді УПЦ при поданні річного звіту, а на їх вимогу — невідкладно.
3.13. Усі офіційні документи (папери), що йдуть від Академії, підписуються ректором.
Банківські та інші фінансові документи підписуються ректором та головним бухгалтером Академії.
3.14. Контролює діяльність Академії ревізійна комісія у складі трьох чоловік, яка підзвітна Засновнику. Персональний склад ревізійної комісії, Положення про неї та правомочність визначаються Засновником.

 

IV. Господарсько-економічна діяльність, кошти та майно Академі

 

4.1. Академія як юридична особа володіє, користується і розпо¬ряджається майном, яке належить їй за правом власності.
4.2. У власності Академії можуть бути будівлі, предмети культу, об'єкти виробничого, соціального і добродійного призначення, транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення діяльності.
4.3. Академія має право власності на майно, придбане або створене ним за рахунок власних коштів, пожертвуване юридичними чи фізичними особами, або передане державою, чи органами міс¬цевого самоврядування, а також придбане на інших підставах, передбачених законом.
4.4. У власності Академії може бути майно, що знаходиться як в Україні, так і за її межами.
4.5. Академія має право звертатися за добровільними фінансовим та іншими пожертвуваннями і одержувати їх.
4.6. Для забезпечення власних споживчих потреб Академія може мати підсобні господарства і користуватися земельними ділянками.
4.7. Користування землею Академія здійснює у порядку, встановленому Земельним кодексом України та іншими законодавчими актами України.
4.8. Академія у порядку, визначеному чинним законодавством, має право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі і поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади, що діють у відповідності з цілями і завданнями Академії та мають право юридичної особи.
4.9. Академія має право входити на договірних засадах до навчально-наукових комплексів і функціонувати за рахунок фінансово-економічної та майнової бази юридичних осіб, що входять до цих навчально-наукових комплексів.
4.10. Академія є неприбутковою релігійною організацією (код ознаки неприбутковості 0013).

 

V. Прикінцеві положення

 

5.1. Дане Положення розроблено і затверджено у відповідності до положень пункту 3.1. Статуту Ужгородської Української Богослов¬ської Академії імені святих Кирила і Мефодія, затвердженого Його Блаженством, Блаженнішим Володимиром (Сабоданом), Митрополитом Київським і всієї України, Предстоятелем Української Православної Церкви у відповідності до рішення Священного Синоду УПЦ від 29 грудня 2003 року (журнал № 33) та зареєстрованого Державним комітетом України у справах релігії 27 травня 2004 року, наказ № 26.
5.2. З моменту затвердження даного Положення втрачає дію Тимчасове Положення про організацію навчально-виховного та наукового процесу Української Богословської Академії імені святих Кирила і Мефодія від 30 грудня 2003 року, № 30/12-03.

Контакти

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА АДРЕСОЮ:

 

88000 Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, пл.Театральна, 5-7

 

тел.: +38(0312)61-28-01, 61-29-45; тел.: +38-099-369-33-77

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Свідоцтво про реєстрацію статуту релігійної організації 2008 р.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Державним комітетом України
у справах релігій
Наказ № 26 від 27.05.2004 р.
Вірно
В. Бондаренко
начальник відділу

Державний комітет України
у справах національностей та релігій

СВІДОЦТВО
№ 73
про реєстрацію статуту релігійної організації

"05" лютого 2008 р.

Цього дня зареєстровано статут (у новій редакції) УЖГОРОДСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ СВЯТИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ, діяльність якої поширюється на територію України.

 

Керівний орган релігійної організації розташований:
88008, м. Ужгород, пл. Театральна, 5-7.

 

Підстава для реєстрації:
Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"

 

Голова Державного комітету України
у справах національностей та релігій
О. Саган

Свідоцтво про реєстрацію релігійної організації 2004 р.

Державний комітет України у справах релігій

СВІДОЦТВО

№ 32

про реєстрацію статуту релігійної організації

"27" травня 2004 р.

Цього дня зареєстровано статут Ужгородської Української Богословської Академії імені святих Кирила і Мефодія Української Православної Церкви, діяльність якої поширюється на територію України.

 

Керівний орган релігійної організації розташований:
88008, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Театральна, 5-7.

 

Підстава для реєстрації: Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації".

 

Голова Державного комітету
України у справах релігій
В. Бондаренко

Рішення Священого Синоду від 29 грудня 2003 року

ВИПИСКА З ЖУРНАЛУ №33
ЗАСІДАННЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДУ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
від 29 грудня 2003 року

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України

СЛУХАЛИ: рапорт Преосвященного Агапіта, єпископа Мукачівського і Ужгородського щодо визнання Ужгородської Української Богословської Академії імені святих Кирила і Мефодія м.Ужгорода Закарпатської області вищим духовним навчальним закладом Української Православної Церкви з наступною реєстрацією Статуту Академії у Державному комітеті України у справах релігій та підпорядкуванням Академії Учбовому комітету УПЦ.

Довідка: Після подання Рапорту Преосвященним Агапітом, єпископом Мукачівським і Ужгородським щодо визнання Ужгородської Української Богословської Академії імені святих Кирила і Мефодія м. Ужгорода Закарпатської області вищим духовним навчальним закладом Української Православної Церкви, Священним Синодом УПЦ на останньому засіданні (16.10.03) була направлена комісія до вищезгаданого навчального закладу для вивчення стану справ. Комісія дійшла висновку, що Ужгородська Українська Богословська Академія ім. свв. Кирила та Мефодія цілком відповідає вимогам Духовних шкіл УПЦ.

УХВАЛИЛИ:
1. Визнати Ужгородську Українську Богословську Академію імені святих Кирила і Мефодія м. Ужгорода Закарпатської області вищим духовним навчальним закладом Української Православної Церкви;
3. Визначити назву Академії: «Ужгородська Українська Богословська Академія імені святих Кирила і Мефодія»;
3. Направити до Державного комітету України у справах релігій Статут Академії для реєстрації у встановленому Законом порядку;
4. Підпорядкувати академію Учбовому комітету УПЦ.

З оригіналом вірно:
Митрофан Архієпископ Переяслав-Хмельницький,
вікарій Київської Митрополії,
Керуючий справами УПЦ

Коротка історія створення

Академія розпочала свою діяльність у січні 2002 року з благословіння Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви у формі приватного вищого начального закладу освіти під назвою Українська Богословська Академія імені святих Кирила і Мефодія.
29 грудня 2003 року рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви Академію визнано вищим духовним навчальним закладом Української Православної Церкви під назвою Ужгородська Українська Богословська Академія імені святих Кирила і Мефодія (журнал № 33 від 29.12.2003 року засідання Священного Синоду УПЦ) зі статусом Духовної Академії.
27 травня 2004 року Статут Ужгородської Української Богословської Академії імені святих Кирила і Мефодія зареєстровано в Державному комітеті України у справах релігії, наказ № 26.
У березні — квітні 2006 року, з метою здобуття випускни­ками Академії окрім вищої духовної освіти і вищої світсь­кої освіти, з Благословіння Блаженнішого Володимира, Мит­рополита Київського і всієї України, Предстоятеля Україн­ської Православної Церкви Українську Богословську Ака­демію імені святих Кирила і Мефодія (приватний вищий навчальний заклад системи МОН України) реорганізова­но в Карпатський університет імені Августина Волошина (III-IV рівнів державної акредитації), який успішно було ліцен­зовано і акредитовано Міністерством освіти і науки Украї­ни (оскільки згідно з законодавством України про ви­щу освіту духовні навчальні заклади релігійних організацій не підлягають ліцензуванню і акредитації). В подальшому на базі Академії та університету з Благословіння Блаженній­шого Володимира, Митрополита Київського і всієї Украї­ни було створено перший в Україні духовно-навчально-науковий комплекс «Ужгородська Українська Богосло­всь­ка Академія імені святих Кирила і Мефодія (вищий духов­ний навчальний заклад УПЦ) — Карпатський університет імені Августина Волошина (приватний вищий навчальний заклад системи МОН України). Скорочена назва ДННК «УУБА – КаУ». Аналогів такому успішному поєднанню ду­хов­ної та світської освіти в православній Україні на сьогод­нішній день немає.
6 квітня 2006 року ДННК «УУБА – КаУ» офіційно визнано Міністерством освіти і науки України як цілісний духовно-навчально-науковий комплекс Української Православної Церкви.
Через ДННК «УУБА-КаУ» випускники Ужгородської Української Богословської Академії імені святих Кирила і Мефодія окрім вищої духовної освіти здобувають і вищу світську освіту за напрямком підготовки «філософія», спеціальністю «богослов'я» (теологія)» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр (базова вища освіта) та магістр (вища освіта), а студенти університету, що навчаються за іншими світськими спеціальностями (філософія, правознавство, психологія, фінанси, філологія, комп'ютерні науки), впродовж усіх років навчання додатково вивчають основи православного богослов'я (зокрема предмети: Катехизис, Святе Письмо Старого Завіту, Святе Письмо Нового Завіту, Основне Богослов'я, Догматичне Богослов'я, Вступ до Літургійного Богослов'я, Моральне Богослов'я, Історія Православної Церкви в Україні, тощо).
Таким чином, визначені Блаженнійшим Володимиром, Митрополитом Київським і всієї України, Предстоятелем Української Православної Церкви в січні 2002 — березні 2006 років підходи щодо реформування вищої духовної освіти шляхом створення в системі УПЦ духовно-навчально-наукового комплексу «Ужгородська Українська Богословська Академія імені святих Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина» привели станом на сьогодні до таких позитивних результатів:
у вересні-жовтні 2007 року Академія та університет прой­ш­ли сертифікацію щодо здійснення освітньої діяльнос­ті і стали одними з перших у Західному регіоні України чле­нами Міжнародної освітньої організації з центром у м. Лон­доні, через сертифікацію в якій дипломи випускників УУБА та КаУ признаються в країнах Європейського Союзу;
-за результатами освітньої діяльності 2006-2007 навчального року Карпатський університет імені Августина Волошина за визнанням Міністерства освіти і науки України посів 13 місце серед 64 вищих навчальних закладів недержавної форми власності ІІІ-ІV рівнів державної акредитації;
-Ужгородська Українська Богословська Академія імені святих Кирила і Мефодія за досягнення в духовно-моральному вихованні і просвітницьку діяльність серед молоді у 2007 році нагороджена премією «Віднайдене покоління» відзначену Святійшим Алексієм ІІ, Патріархом Московським і всієї Русі;
-у липні 2008 року університет офіційно акредитовано за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямком підготовки «філософія» та вперше в Україні ліцензовано за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр богослов'я (теології)»;
-у липні-серпні 2008 року навчальна програма в університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з філософії приведена у відповідність до навчальної програми з напрямку підготовки «богослов'я (теологія)» Академії, що дало можливість в умовах відсутності єдиного державного стандарту з «богослов'я (теології)» впровадити на практиці в життя наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 року про внесення до переліку напрямків та спеціальностей підготовки осіб з вищою освітою спеціальності «богослов'я (теологія)» (для ліцензування університету з цього напрямку спеціалістами Академії та університету було розроблено ексклюзивну навчальну програму, комісію з розробки якої очолив Блаженнійший Володимир, Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви).
Випускники Духовних Семінарій мають можливість навчання в магістратурі Академії (тобто на 5 та 6 курсах), після закінчення якої вони отримують науковий ступень магістра богослова та за власним бажанням можуть поступити в докторантуру УУБА для написання та подальшого захисту докторських дисертацій. Випускники Київської та інших Духовних Академій, після навчання в докторантурі та написанні наукового дослідження, мають змогу захищати докторські дисертації.

uuba adv 2020

koledzh uuba 2020

vydavnyctvo copy

Публікації

  • 1
  • 2
  • 3
“Перша незалежність”. 30 років тому була ухвалена Декларація про державний суверенітет України. СПОГАДИ, ОЦІНКИ

“Перша незалежність”. 30 років тому була ухвалена Декларація про державний суверенітет України. СПОГАДИ, ОЦІНКИ

30 років тому, 16 липня 1990 року, Верховна Рада УРСР конституційною більшістю народних депутатів – 355 “...

Україну поділять на "зони" з 1 вересня: у Раді розповіли, яким буде навчальний процес

Україну поділять на "зони" з 1 вересня: у Раді розповіли, яким буде навчальний процес

З початком навчального року, 1 вересня, Україну умовно розділять на зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "...

Уряд встановив штрафи за відсутність масок та проведення масових релігійних заходів

Уряд встановив штрафи за відсутність масок та проведення масових релігійних заходів

Уряд посилить контроль за дотриманням карантинних обмежень. Про це 25 червня 2020 року,  відкри...

Варфоломій заявив, що шокований заявами Ердогана про Святу Софію

Варфоломій заявив, що шокований заявами Ердогана про Святу Софію

Вселенський патріарх Варфоломій сказав, що шокований заявами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про&...

Митрополит Епіфаній відвідав у Борисполі відкриття першого в Україні пам’ятника авторові Національного Гімну Павлу Чубинському

Митрополит Епіфаній відвідав у Борисполі відкриття першого в Україні пам’ятника авторові Національного Гімну Павлу Чубинському

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 26 червня 2020 року відвідав місто Бориспіль Київсь...

Зниклі з соборів Києва скарби знайшлися у фондах московського музею (фото)

Зниклі з соборів Києва скарби знайшлися у фондах московського музею (фото)

Це 57 дорогоцінних предметів – церковних речей з ризниць Софійського та Успенського соборів Києва, виготовлені...

ПЦУ прокоментувала справу проти Порошенка через «розпалювання міжрелігійної ворожнечі»

ПЦУ прокоментувала справу проти Порошенка через «розпалювання міжрелігійної ворожнечі»

У Київській митрополії Української православної церкви (ПЦУ) у п’ятницю поширили заяву після по...

Заборонені весілля, закриті садочки та ресторани: на Закарпатті посилюють карантин

Заборонені весілля, закриті садочки та ресторани: на Закарпатті посилюють карантин

Відповідне рішення прийняла обласна регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайни...

Уряд скасовує ДПА для випускників, які не планують вступати до вишів

Уряд скасовує ДПА для випускників, які не планують вступати до вишів

Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що готуються відповідні зміни до за...

Про автокефалію для Української Церкви домовлялись у Стамбулі ще 100 років тому – генконсул

Про автокефалію для Української Церкви домовлялись у Стамбулі ще 100 років тому – генконсул

Століття тому у 1920 році дипломат і громадський діяч Володимир Мурський, працюючи у Стамбулі, активно спілкув...

МОН опублікувало Дорожню карту впровадження Державного стандарту базової освіти

МОН опублікувало Дорожню карту впровадження Державного стандарту базової освіти

Відповідно до нього, новий стандарт планують подати уряду на затвердження у серпні.

Проросійські ЗМІ запустили фейк про об’єднання ПЦУ і УГКЦ

Проросійські ЗМІ запустили фейк про об’єднання ПЦУ і УГКЦ

Промосковські пропагандисти нещодавно запустили по всіх своїх каналах фейкову інформацію про нібито об’єднання...

Відео дня